Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Rezultati projekta


Aktivnosti v projektu so bile usmerjene v širše razumevanje skrbi za zdravje, dobro počutje in varnost zaposlenih pri delu, skladno s tem kar promovira zakonodaja (Zakon o varnosti in zdravju pri delu). Ob izvajanju načrta promocije zdravja v podjetju se bodo posledično zmanjšala tvegana ravnanja oz. vedenja zaposlenih in razvoj ter izboljšanje zdravstvene in varnostne ozaveščenosti.

Računovodski servisi so se celovito seznanili in ozavestili, da je za uspešno načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, ki zajema tako zakonsko določene aktivnosti kot tudi širše zastavljene aktivnosti in ukrepe, je potrebno slediti:

  • zakonu in z zakonom določenim smernicam, ki jih bo izdalo Ministrstvo za zdravje,
  • informacijam, ki jih bo računovodski servis pridobil iz analize stanja in potreb svojih zaposlenih,
  • dostopnim priporočilom in strokovnim podlagam s tega področja.

Zaposlene v računovodskih servisih smo dodatno izobrazili za samostojno pripravo načrta za promocijo zdravja ne delovnem mestu.

Rezultati ankete izvedene na vzorcu članov GZS-ZRS kažejo, da je stopnja absentizma v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji nizka. Prisoten je prikrit prezentizem, ki je pomemben razlog za neučinkovitost zaposlenih in vodij. Prezentizem pa na dolgi rok vodi v absentizem!

Za izboljšanje stanja morajo vodstva računovodskih servisov začeti s sistematičnim in aktivnim uvajanjem ukrepov za vzpostavljanje zdravega delovnega okolja in pozitivne organizacijske kulture ter spremeniti stil vodenja. Podjetje pa lahko zagotavlja varno in zdravo okolje. Poleg računovodskih servisov (podjetij) morajo tudi zaposleni aktivno prispevati k izboljšanju lastnega zdravja oziroma lastnega počutja ter odnosov v družini. (vir publikacija Vpliv prezentizma in absentizma na uspešnost računovodskih servisov v Sloveniji).


Učinkovitost projekta

Čeprav sprememba Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki uvaja obveznost vseh delodajalcev za promocijo zdravja pri delu, velja od decembra 2011 in je bilo pričakovati, da so računovodski servisi s tem seznanjeni, smo se na začetku projekta soočili z dejstvom, da je neinformiranost in ozaveščenost računovodskih servisov o pomenu, koristih in potrebi promocije zdravja pri delu izrazito nizka. Tako je bilo potrebno računovodske servise in njihove zaposlene najprej ozaveščati o PZD, da smo jih lahko izobraževali. To je vplivalo na nekoliko manjše število udeležencev v prvih mesecih projekta, vendar pa smo v nadaljevanju cilje projekta.

Menimo, da je količina aktivnosti in kakovost rezultatov projekta ustrezni vloženim sredstvom:

  • Prvič v Sloveniji je bila izvedena analiza prisotnosti absentizma in/ali prezentizma v dejavnosti računovodskih servisov. Kot smo predpostavili, se je v dejavnosti 69.200 pokazal prikrit prezentizem, ki se kaže v obliki, da zaposleni hodijo na delo bolni ali slabemu počutju, zaradi česar ne morejo biti v celoti učinkoviti in svojega dela brezhibno opravljati.
  • V tiskani in elektronski publikaciji »Vpliv prezentizma in absentizma na uspešnost računovodskih servisov v Sloveniji« smo zaposlene na delovnih mestih v računovodskih servisih smo informirali o razlogih za pojav absentizma in prezentizma, predstavljeni pa so tudi pristopi za obvladovanje teh pojavov.
  • Ker prezentizem na dolgi rok vodi v absentizem, je še toliko bolj pomembno ozaveščanje zaposlenih v računovodskih servisih. Zato smo izdali tiskano in elektronsko publikacijo »Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji«. Priporočila svetujejo, kako se lotiti promocije zdravja na delovnem mestu s konkretnimi napotki ukrepov.
  • Meseče elektronske Zdrave novice za zaposlene v računovodskih servisih so 12 zaporednih mesecev prejemnike ozaveščale s praktičnimi napotki k zdravemu življenjskemu slogu (objavljenih je bilo 75 člankov s 50.773 prikazi).
  • V okviru projekta je bilo izvedenih 7 delavnic s 114 udeleženci.
  • Spletna stran Promocije zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih z domeno http://zdravje-zrs.gzs.si/) vsebuje številne koristne informacije, ki so primerne za vse mikro in mala podjetja, ki opravljajo sedeče, stresno delo s strankami v zaprtih prostorih.

 

Pri končni anketi po izvedbi aktivnosti projekta smo že zaznali menjavo vrednot in obnašanja zaposlenih v računovodskih servisih, saj so udeleženci dobili uporabno znanje in pripomočke za prenos v prakso, ki so ga lahko takoj implementirali v delovno okolje pri svojem vsakodnevnem delu. Tako se je povečalo zavedanje o pomenu PZD, povečalo sredstva usmerjena v PZD in povečale so se aktivnosti za PZD.

Doseženi rezultati projekta bodo imeli skozi izvedene aktivnosti dolgoročen in trajni vpliv na računovodske servise kot podjetja in na zaposlene in njihove družinske člane tudi po zaključku projekta.

Računovodski servisi so v praksi mnogokrat nosilci informiranja za vse svoje stranke. To pomeni, da računovodski servisi s svojim znanjem in vedenjem kot nosilci informacij pomembno vplivajo na obnašanje in ozaveščanje drugih podjetij, tudi o PZD. Stranke računovodskih servisov so namreč mikro, mala in srednje velika podjetja z do 50 zaposlenih.

V prihodnje nameravamo kot GZS-ZRS aktivno delovati na področju ozaveščanja, informiranja in izobraževanja računovodskih servisov na področju PZD. S projektom smo postavili dobre temelje za delo naprej. Ocenjujemo, da zaposleni v računovodskih servisih tovrstno podporo še potrebujejo.

 

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov