Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

O promociji zdravja na delovnem mestu


Zakonski okvir

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011) velja od 24. novembra 2011
  • prvi odstavek 32. člena ZVZD-1: delodajalec mora promocijo zdravja načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter način spremljanja njenega izvajanja
 • Minister, pristojen za zdravje, bi moral v skladu z ZVZD-1 izdati smernice za določitev in pripravo PZD najkasneje do uveljavitve ZVZD-1
 • Pristojni minister do danes še ni izdal smernic


Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1

 • ZVZD-1 določa
  • pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcevv zvezi z varnim in zdravim delom vse dolžnosti delodajalca po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, so hkrati pravice delavca v zvezi z zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri delu.
  • ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.
 • Dolžnosti delavcev
   

ZVZD-1 – obveznosti delodajalca

 • Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu --> ukrepi --> ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti
  • predpisana pisna oblika
 • Sprejeti ukrepe za zagotavljanje prve pomoči
 • Sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo --> posebni predpisi
 • Načrtovati postopke za primere nasilja tretjih oseb
 • Sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje mobinga in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev
 • Načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu
  • Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.
 • Definicija: Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.
   

Nadzor in kazenske določbe

 • Nadzor nad izvajanjem zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu, ter nad varnostnimi ukrepi, določenimi s splošnimi akti delodajalca in kolektivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija dela.
 • Globa od 2.000 € do 40.000 € za delodjalca ter 500 € do 4.000 € za odgovorno osebo delodajalca, ki v izjavi o varnosti z oceno tveganja
  • ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu,
  • zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev,
  • pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja.
    

Izvajanje promocije zdravja v EU

 • Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
  • ustanovljena na podlagi Uredbe sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 (zadnji popravki 2005)
   • s ciljem, da organom Skupnosti, državam članicam, socialnim partnerjem in tistim, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu, zagotovi uporabne informacije s področja varnosti in zdravja pri delu, da bi izboljšali delovno okolje na področju varnosti in zdravja delavcev, kot je predvideno v Pogodbi in s poznejšimi strategijami in akcijskimi programi Skupnosti glede varnosti in zdravja na delovnem mestu
 • Evropska mreža za promocijo zdravja pri delu (ENWHP)
   

Učinki promocije zdravja na delovnem mestu

 • Gre za naložbo v prihodnost
 • Boljša kakovost storitev/produktov
 • Večje zadovoljstvo strank
 • Manjša bolniška odsotnost
 • Večji ugled podjetja
 • Boljša produktivnost
 • En evro, vložen v PZD, se (preko manjših stroškov in večje produktivnosti) povrne min 2,5 x in max 10 x

Vir: Center za promocijo zdravja, KIMDPŠ, UKC Lj